Fotók és utazásaim az országban és külföldön!

2017. március 06. 22:28 - Levente B.

Katonai emlékpark, Nyírtelek

Egy Honvédelmi Emlékparkot található a kedves utazó Nyírtelek településen, ha átszeli a községet. a helyi önkormányzat 2011-ben döntött úgy, hogy a helyi honvédségi alakulatoknak melyek a településen diszlokáltak, emléket állítanak egy park kialakításával, ennek két látványos eleme a VEGA és KRUG rendszer hatástalanított rakétái, amelyet az MH Arzenál Zrt. ajándékozott a városnak. A honvédelmi emlékpark ugyanakkor felidézi a királytelki csatát is, melyet 1944. október 27-én és 28-án vívtak.

_mg_7875.jpg

A 2K11 Krug (2К11 Круг) közepes hatótávolságú csapatlégvédelmi rakéta rendszer rakétája. Hazánkban a keszthelyi MH 7. Bethlen Gábor Légvédelmi Rakétaezredben volt rendszerben, 1997-es megszűnése után rövid ideig Győrbe került:

_mg_7868.jpg

_mg_7872.jpg

A VEGA szintén egy helyen, Mezőfalva község mellett volt, 1986-tól 104/4. honi légvédelmi rakéta-osztálycsoport névvel, majd az ezred megszűnése után 11/16. légvédelmi rakéta-osztálycsoport lett. 1997-ben vonták ki a rendszerből:

_mg_7874.jpg

A helyőrségben szolgált és jelenleg is szolgáló alakulatok/állami cégek történetéről egy-egy tartalmas tábla ad információt az érdeklődő számára. Elsőként az MN 4163, fedőszámmal ellátott 107. önálló szállítóosztály:

_mg_7864.jpg

Aki kíváncsi, itt olvashatja el a táblán lévő írást: 

Az MN 107. Önálló Szállító Osztály elődje az MN 1074 Önálló Szállító Üteg 1963. 11.011'én Nyírtelek Helyőrségben alakult meg az MNVK Szervezési és ,,M" Csoportfőnök intézkedése alapján.

Fejlődési szakaszok:

- 1963, 11. 01. az üteg létrehozás

- 1966. 10. 01. az üteg osztállyá történő átszervezése

- 1969. 09. 01. a szállító, tárolócsoportok ütegekké és az őrszakasz századdá történő átszervezése

- 1973. 09. 01. a híradó szakasz századdá történő felfejlődése és a légvédelmi géppuskás más "M” történő biztosítása.

Az alakulat 1963 novemberétől Májinka István százados vezetésével megkezdte a kiképzést, a személyi állomány összekovácsolását, felkészítését. 1964. novemberében az újoncállomány bevonulásával történt meg az üteg sorállománnyal való feltöltése.1966. október 1-től az osztály parancsnoka Rostás János százados. Az alakulatot felszerelték a 8K11 és a 3R9 gyártmányokat szállító szaktechnikával. 1966 márciusában következett az első erőpróba a ”Meteor” gyakorlaton. Az üteg azt a feladatot kapta, hogy tartson bemutató foglalkozást a légi szállítások megszervezése és végrehajtása, valamint vasúti szállítmányok kirakása tárgyában. A bemutató gyakorlat a pápai repülőbázison került végrehajtásra teljes személyi állománnyal és 50%-os technikával. A gyakorlat sikerült, „Jó” értékelést kapott.

1966 őszétől jelentős változás történt mind a szaktechnika, mind a személyi állomány bővítése terén. A szaktechnika a 9K52-es rendszer szállító járműveivel bővült. Létrehozták a R 104-es rádiós rajt és az R-118-as rádiós rajta. Az őrszakasz bővült egy kommendáns és forgalómszabályozó rajjal. 1967 nyarán az osztály részt vett a ”MARCAL” fedőnevű gyakorlaton, amely nagy távolságon /500 km/ végrehajtott gyakorlat volt. A gyakorlat tervezése, szervezése és végrehajtása jól sikerült. E gyakorlaton a fiatal osztály személyi állománya bizonyította, hogy képes ilyen nagy távolságú manőver végrehajtásra is; nappalozási körletből történt kiszállításokra, a települési körlet elfoglalására, berendezésére, őrzésvédelmere és ott szakmai feladatok végrehajtására. 1971 őszén nevezték ki osztályparancsnoknak Bírtók István alezredest, technikai helyettesnek Kormos Endre őrnagyot. 1973 nyarán végrehajtásra került a „VASVÁR-73” fedőnevű "M" összekovácsolási gyakorlat, amely, „Megfelelő” értékelést kapott.

Az osztály az 1975-ös kiképzési évet és a követelményeket jó eredménnyel teljesítette, és elnyerte a „Magasabb Egység háromszoros Élenjáró Osztálya” megtisztelő címet. 1978 szeptemberében parancsnokváltás történt. Nyugállományba vonult Birtók István alezredes, Kormos Endre alezredes váltotta a parancsnoki székben. 1979 októberében a versenyszorgalomban az osztály elnyerte az MN háromszoros Kiváló Osztály megtisztelő címet. 1982 februárban a már új követelményrendszernek megfelelően az „Aranykoszorús Kiváló Osztály" megtisztelő címet nyerte el. 1982 szeptember 1-jén módosult az osztály alaprendeltetése, új feladatként jelentkezett a KRUG és KUB csapat légvédelmi rakéták tárolása és szállítása, 1982 júliusában végrehajtott felügyeleti szemlével egybekötött üteg szakharcászati gyakorlaton "Kiváló" értékelést kapott. 1984. július 11-16. között az alakulat részére MN FVSZF -  komplex harckészültségi - mozgósítási ellenőrzéssel egybekötött harcászati gyakorlatot vezetett, le, melyet az állomány fegyelmezetten, erejét nem kímélve nagy akarással és hozzáértéssel hajtott végre. Új elemként jelentkezett, hogy a gyakorlatot az osztály teljes személyi és technikai feltöltöttséggel hajtotta végre. A gyakorlat  „Jó” értékelést kapott.

Csapatépítkezés keretén belül 400 m2 alapterületű Ifjúsági Klub került felépítésre, melyet a katonafiatalok 1983. szeptember 23-án vehettek birtokba. 1987-ben "M" felkészítés során  eredményese végrehajtásra került a légvédelmi géppuska század, a híradó század és a rejtjelező részleg alegység szintű összekovácsolása. Az összekovácsolás 2 fő tiszt, 5 fő tiszthelyettes, 115 fő tisztes és honvéd vett részt. A légvédelmi lövészeten a géppuskás század a fő feladatát „Jó” eredménnyel hajtotta végre. Az Ifjúsági Klub eredményes munkája a nevelésben és kulturált eltöltésben betöltött sz erepe alapján elnyerte a Fegyverzeti és Technikai Csoportfőnökség  „Élenjáró Ifjúsági Klubja”  címet. 1990-ben a szervezeti változások eredményeként a 107. Önálló Szállító Osztály szervezete megszüntetésre került. A végleges felszámolás 1991. február 01-én került sor.

Az MN 6060 fedőszámmal ellátott, 12. fegyverbázis története:

_mg_7865.jpg

 Aki kíváncsi, itt olvashatja el a táblán lévő írást:

Az MH Logisztikai Ellátó Központ Rakétatechnikai Anyagraktár/Nyírtelek, alakulat jogutódja a 04600/52. számú szervezési és mozgósítási csoportfőnöki intézkedéssel- 1952. októberében Kálon - megalakított MN 4.sz. Lőszerraktárnak. Az alakulat részére 1953. októberében új diszlokációs körletet jelöltek ki Királytelek-Dózsaszőlő területen, ahol az alakulat megnevezése 4.sz. Hadsereg Lőszerbázis lett. A lőszerbázis az MN Fegyverzeti Csoportfőnökség alárendeltségébe tartozott. A bázis megalakítása 1953 őszén kezdődött és 1954 tavaszán fejeződött be. A megalakulás idején sok nehézséggel kellett megküzdeni. Az alakulat első részlegének megérkezésekor még folytak az építkezések. A személyi állomány többsége Kálról települt át a Szükséges technikái eszközökkel és anyagokkal együtt. Az állomány két felvonulási épületben volt elhelyezve, amelynek egy része hálókörletül, másik része irodaként funkcionált.

A raktárak építése is folyamatban volt, azonban az építkezést és a raktárak anyaggal való feltöltését nehezítette a -25, -30 fokos hideg. Az alakulat életében jelentős változást hozott 1961. A hadsereg fejlesztési programjának részeként a 45/1961. sz. Kormányrendelet előírt egy javító- és tárolóbázis létrehozását a hadsereg különleges anyagainak tárolására. A bázis üzembe helyezési határideje 1963.10.01. 1964 tavaszán megindult az üzemek, raktárak polgári állománnyal való feltöltése. Először a TMK és az alkatrészt gyártó üzemrészek kezdték meg a termelést. Elkezdődött a műszerek javítása és hitelesítése, a gépek és berendezések próbaüzemeltetése és kísérleti jelleggel a SZONA-4 berendezések javítása.

1964 december 09-től az MN Vezérkar Főnök Nyírteleket önálló helyőrségnek minősítette. Új színfolt volt az alakulat életében, hogy 1965 őszétől 60 fővel szakmunkásképzés indult a 107. Számú Ipari Szakmunkásképző Intézet kihelyezett osztályaként. A napi feladatok mellett a hivatásos és polgári dolgozók a 1960-as évek közepétől megalakították a Honvéd Asztalos János Sportegyesületet /432 taggal/ . A hadrendi megnevezést az új állománytábla 1966 novemberében lokátor javítóüzemmé változtatta. A lokátor javítóüzem 1975-ig jelentős változásokon ment keresztül. A javítási és gyártási profil széles skálája szükségként követelte meg az új technológiák fokozottabb meghonosítását. Az alakulat jellege szükségessé tette a további építkezési feladatok elvégzését. 1973-ban kezdődött el egy tízmillió forint értékű gépcsarnok és 6 db tárolóegység építése. Nem volt elhanyagolható az a tény sem, hogy ebben az időszakban az alakulat vezetése jelentős eredményt ért el az életi és munkakörülmények javításában. A lokátor javítóüzem 1974. december 31-gyel megszűnt, bázisán 1975. január 1-jével két alakulat jött létre.

MN Elektrotechnikai Javító Üzem /MN EJU/

MN 12. Fegyverbázis /MN6060

Az MN 12. Fegyverbázis alaprendeltetése volt a Magyar Néphadseregben rendszeresített rakétakomplexumok átvétele, tárolása, üzemben tartása és a csapatok eszközökkel, anyagokkal történő folyamatos ellátása.  A 12. Fegyverbázison fémvázas színek építésével tovább növekedett a tárolókapacitás. Javultak az életi és munkakörülmények. A minőségi sport is továbbfejlődött, 1980-ban már két minőségi versenyző szakosztálya volt az alakulatnak (sakk, labdarúgás). 1990-ben a "GERECSE”  feladat keretében ideiglenes tárolóosztály került létrehozásra Miskolc-Pingyom tetőn a fegyverbázis vezetése és irányítása alatt. A következő évben jelentős változás történt az őrzésvédelem területén, a sorállományú őrséget fegyveres biztonsági őrség váltotta fel. 1991.február 1-jétől az MN 12. Fegyverbázisnak jutott  a feladat, hogy az objektumban működő az MN 107. önálló szállítóosztály szervezetét felszámolja Az MH VKF. szervezési intézkedése alapján 1992. február 1-gyel az alakulat megnevezése MH Szabolcs Fegyvertechnikai Ellátó Központ. Feladatrendszerének kibővítése révén az MH Fegyvertechnikai Szolgálatfőnökség és az MH Mérésügyi Szolgálatfőnökség középirányítói feladatkörrel is rendelkező ellátó központjává vált. Az MH Szabolcs FVTEK feladata:

- az MH-ban rendszeresített rakétatechnikai eszközök üzembe tartásának biztosítása

- az MH központi munkáit képező eszközök és anyagok szakszerű tárolása, hadrendből való kivonása, selejtezések szabályos végrehajtása, megsemmisítésre váró rakéták megbízható tárolása, hasznosítása

- általános rendeltetésű mérőműszerek  üzemi szintű javítása, kalibrálása, létesítések tervezése, szervezése, végrehajtása 

1997 november 1-jén újabb szervezési intézkedés alapján a Szabolcs Ellátó Központ átalakul Rakétaraktárrá és az újonnan megalakult MH Tápió Fegyverzeti Ellátó Központ kihelyezett területi szerve lett részben önálló gazdálkodási jogkörrel. A szervezeti változás során megszűnt a sorállomány, a hivatásos és a közalkalmazotti állomány összlétszáma 171 főre csökkent. 2001. július 1-jén megalakult az MH Haditechnikai Ellátó Központ, melynek szervezetébe beintegrálódott az alakulat. A létszámviszonyok drasztikus csökkentésével nehéz helyzetbe került a vezetés. Megszűnt a humánszervezet dokumentációs ügyviteli részleg, a kommunikációs részleg; 1-1 főre csökken az ügyvitel, hírközpont és nyilvántartó állomány, miközben a feladatok köre számottevően nem csökkent. 2007. március lején megalakult az MH Logisztikai Ellátó Központ, alárendeltségében a Rakétatechnikai Anyagraktár változatlan alaprendeltetéssel, csökkentett állomány létszámmal /71 fő/. Elismerés és tisztelet az elődöknek a kiemelkedő helytállásért és áldozat vállalásért, hogy feladataikat sokszor úgy kellett végrehajtani, hogy közben a Magyar Néphadsereg és a Magyar Honvédség reformfolyamatai jelentősen érintették saját szervezetüket is.

 A HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. története:

_mg_7866.jpg

 Aki kíváncsi, itt olvashatja el a táblán lévő írást:

A részvénytársaság jogelődjének az MN 6060 Lokátorjavító Üzemnek az alapköveit az MN Fegyverzeti Csoportfőnökség megbízásából 1964i-ben fektettek le. Az Anyagi-technikai Főcsoportfőnökseg kihelyezett üzemeként, költségvetési intézményként működött. Az üzemet a Magyar Néphadsereg akkori fegyverzetének (rakéta és lokátor technikai, valamint ezeket kiszolgáló haditechnikai eszközeinek) karbantartására és javítására hozták létre, 1975. január 1-jétől MN Elektrotechnikai Javítóüzemként mint eredményérdekeltségű költségvetési üzemként folytatta tevékenységét 1992. április 1-ig, a MH Arzenál Elektromechanikai Részvénytársaság megalapításáig. A részvénytársaság egyszemélyes, zártkörű, 100%-ban állami tulajdonban álló vállalat, a tulajdonosi jogokat a Honvédelmi Minisztérium gyakorolja.

A részvénytársaság alaptevékenysége a Magyar Honvédség által rendszeresített különféle rakéta- és lokátor-technikai eszközeinek javítása, modernizálása, műszaki felülvizsgálata, kismagasságú légvédelmi rakétarendszerek eszközeinek, „valamint leszállító" lokátorainak havi rendszeres karbantartása, helyszíni javítása, ellenőrzése, különböző típusú rakéták műszaki állapotának vizsgálata, üzemidejük hosszabbításához szükséges technológia kidolgozása és végrehajtása, mérőműszerek, emelőeszközök műszaki felülv1zsgálata, javítása és kalibrálása.

Az Arzenál a Matra Bae Dynamics és az Oerlikon-Contraves cégekkel együttműködve részt vett a Magyarországon hadrendbe állított Mistral légvédelmi rakétarendszer kifejlesztésében és gyártásában, melynek keretén belül a részvénytársaság leszállította az Atlas Interface Platformokat és a Mistral Command Post elemeit. A részvénytársaság Magyarországon elsőként vett részt NATO- tagországok által szervezett nemzetközi hadiipari együttműködésben, és szerzett NATO- beszállítói kódot. Az Rt. megalapításától kezdődően a vezetőség stratégiai célul tűzte ki a hadiipari kutatás-fejlesztési (K+P) tevékenységének előmozdítását.

Az előzetes vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy az elektronikai rendszerek korszerűsítésével jelentősen javítható az orosz gyártmányú radarok rendelkezésre állása, és alkalmassá tehetők korszerű, automatikus adattovábbításra; megnövekedett üzemben tarthatósági idejük, illetve fokozódott megbízhatóságuk. Modernizálásra kerültek az orosz gyártmányú -  P-18, P-37 távolfelderítő, SZT 68-U közepes felderítési távolságú, PRV-17 magasságmérő lokátorok, RSzP-10 leszállító lokátorok. A modernizált eszközök - elsősorban az interoperabilitás megteremtésével - nagymértékben hozzájárultak a Magyar Honvédség NATO- kötelezettségeinek teljesítéséhez, modernizálva az ország légtérellenőrző rendszerét. Az Arzenál szakemberei megoldották, hogy a hagyományos analóg  jelkimenetű orosz gyártmányú radarok jelei digitális formában eljussanak a Magyarországra telepített Légtér Szuverenitási Ellenőrző Rendszerhez (ASOC berendezéshez).

A modernizálás eredményeként a radarok továbbra is szolgálatban maradtak a Magyar Honvédség szervezetében. A modernizálás létjogosultságát a NATO is felismerte és a modernizálási elvek nyugati gyártású eszközökön való alkalmazhatóságának igazolására minta projektet indított. A modernizálás sikeresen befejeződött,  a berendezések két NATO- tagországban, a felhasználók legnagyobb megelégedésével üzemelnek. A NATO- követelményeknek megfelelően a részvénytársaság kifejlesztette a K-1P tűzvezető rendszert, mely az orosz gyártmányt KUB csapatlégvédelmi K-1M tűzvezető komplexum modernizált változata, biztosítva ezzel a KUB csapatlégvédelmi egységek magasabb szintről történő vezethetőségét. A K-1P rendszer alkalmas NATO- előírások szerinti központi légi helyzet és vezetési információ  fogadására és feldolgozására, a tűzelosztás számítógépes támogatására, valamint tartalmaz olyan univerzális illesztőegységeket, mely más típusú felderítő, magasságmérő és tűzvezető radarokba történő beépítésével biztosítják az azokkal történő adatkommunikációt. A részvénytársaság a Raytheon Missile Systems (USA) céggel folytatott közös projekt keretein belül 2008-ban új üzemegységet alakított ki a Magyar Honvédség által rendszeresített Gripen vadászrepülőkre felszerelt Maverick rakéták műszaki felülvizsgálatának és a rakéta irányító és vezérlő egység elektronikája középszintű javításának elvégzésére.

A piaci igényeknek megfelelően az Arzenál kifejlesztette a Gepárd M4 12,7 mm-es kaliberű, félautomata mesterlövő puska, és részt vett az AK-63FAM gépkarabély modernizálási projektben is. A részvénytársaság 1978 óta foglalkozik biztonságtechnikai rendszerek (beléptető, kamerás megfigyelő, betörés és behatolásjelző, tűzjelző és beépített oltó,  személy- és csomagátvizsgáló rendszerek) fejlesztésével, gyártásával es telepítésével. Az elmúlt évek során számos különböző fizikai elven működő külső téri behatolásjelző–érzékelő kifejlesztésére került sor, melyek a mai napig jól szolgálják a Magyar Honvédség, továbbá különböző védett állami létesítmények, a MOL Nyrt. objektumainak és a paksi Atomerőmű hatékony őrzésvédelmét. Magyarországon a részvénytársaság dolgozta ki először a NATO CTS és NATO TS követelményeknek megfelelő mechanikai védelmek kialakításának metódusát. A HM Arzenál Zrt. dolgozói szaktudásukkal nagyban hozzájárultak a magyar védelmi ipar technológiai fejlesztéséhez. A részvénytársaság munkát biztosítva a környék lakosságának, szerves részét képezte és képezi Nyírtelek város életének.

Az alábbi fotókon, az általam készített képek azon technikákról, amiket a fenti HM Arzenál történetét bemutató jegyzetben lehetett olvasni...gyakorló Maverick rakéta az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis egyik Gripen típusú gépén:

_35b4880.jpg

_35b4882.jpg

_mg_6453.jpg

_mg_6590.jpg

_mg_6619.jpg

Rszp-10-es leszállító lokátor, üzemben...szintén Kecskemét:

_mg_3635.jpg

Ugyanott, csak egy másik időpontban:

_mg_3776.jpg

Kecskemét, 2012 technikai bemutató...az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred KUB és Mistral technikája a kiállító soron:

_mg_2619.jpg

_mg_2624.jpg

_mg_2631.jpg

A Medina települése melletti katonai alakulat, egyik modernizált P-37-es felderítő lokátora:

_35b8091.jpg

_35b8124.jpg

Szintén Medina, egy PRV-17-es:

_35b8113.jpg

Medina folyt. köv....egy modernizált P-18 az előtérben, mögötte, az új 3D-s lokátor, ami a fotó elkészültének idejében nem rég lett készen:

_35b8112.jpg

A P-18:

_mg_8348.jpg

Kecskemét repülőnap, P-18:

_mg_9371.jpg

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred egyik Mistral szakasza a Tobruq Legacy 2015-s MANPADS gyakorlaton:

_35b6128.jpg

_mg_9586.jpg

_mg_9311.jpg

_mg_9330.jpg

A teljesség igényével, az első hazai Mistral éjszakai lövészet:

A bejegyzés trackback címe:

https://kameraaltal.blog.hu/api/trackback/id/tr9112297833
Fotók és utazásaim az országban és külföldön!
süti beállítások módosítása